Hållbart ledarskap

Stratvise_Verksamhet_13

Varför hållbart ledarskap?

I en omvärld som karaktäriseras av snabba och många förändringar vilket leder till krav på snabb anpassning och utveckling av organisationen är hållbarhet en förutsättning för långsiktig framgång.

Hållbarhet kan definieras i flera dimensioner, såsom ekonomisk, miljö och socialt. Den gamla kvartalekonomin har i många stycken fallerat utifrån dessa perspektiv och hållbarhet har i stället blivit en konkurrensfördel.

För att öka och vidmakthålla attraktionskraften som arbetsgivare måste organisationen och ledarskapet drivas efter hållbarhetsprinciper, vilket också stödjer den långsiktiga verksamhetsutvecklingen och samhällsansvaret.

 

Vad är hållbart ledarskap?

Långt tidsperspektiv

Ledare som tillämpar hållbarhetsperspektivet tänker uthållig hållbarhet i verksamhetens resultat, medarbetare och resursanvändning.

Ledarskapet karaktäriseras av långsiktigt tänkande och konsekvensanalys. Vad får dagens investeringar i verksamheten för effekt på lång sikt, inte bara här och nu?

På vilket sätt stödjer de kortsiktiga, operativa aktiviteterna den långsiktiga strategin och visionen?

 

Kundfokus

I många organisationer har kundfokus blivit ett ständigt återkommande mantra sedan många år. Att se och rätt tolka kundens behov och preferenser är en förutsättning för ett långsiktigt ledarskap. Kunder väljer idag inte endast produkten eller tjänsten efter pris eller operationell prestanda. Kriterier som miljöansvar, värdegrund och socialt ansvar väger allt tyngre i kundens beslut.

Ledarskapet måste således säkerställa att organisationen i alla delar motsvarar kundens preferenser. Ledarskapet måste ge organisationen förutsättningar och tillämpning av ansvarstagandet för dessa kriterier. Ett hållbart ledarskap är en förebild och leder medarbetarna till hållbara mål.

 

Ständiga förbättringar

Som ledare är det avgörande att ha förmågan och drivkraften att ständigt utveckla verksamheten och organisationen mot långsiktiga mål som syftar till hållbarhet. Ständiga förbättringar sker iterativt parallellt med den löpande dagliga verksamheten. För att realisera ständiga förbättringar är såväl processen för genomförande och uppföljning av fundamental betydelse. Väl, i organisationen förankrade, strukturer ger möjligheter till goda resultat.

 

Organisationens kultur

Det finns ett uttryck som säger ”culture eats strategy for breakfast”.

Kanske en av de allra mest avgörande faktorerna för en hållbar utveckling av verksamheten är att skapa en ansvarstagande och värdebaserad kultur i organisationen. Det är grundläggande att ha styrdokument där värdegrunden definieras. Det räcker dock inte att producera eleganta formuleringar. Värdegrunden måste förankras och implementeras hos alla medarbetare . Alla måste förstå den, dess innebörd och dess relation till långsiktig hållbarhet. Det är en av ledarens viktigaste uppgifter att vara kulturbärare och bidra till den kultur som organisationen definierat. Goda incitament ska stödja kulturarbetet likväl tydlighet om vad som händer om kulturen inte efterlevs.

 

Vad krävs av en ledare för att nå långsiktig hållbarhet?

Mod

Alla förändringar, även när syftet kan vara en kursändring mot hållbarhet, kan väcka motstånd. Gamla, beprövade rutiner och roller kan behöva omprövas. Som ledare är det därför nödvändigt att ha modet att initiera förändringen och korrigera när så behövs. Som ledare måste man ha kuraget att stå upp för värderingar och det arbete som leder till det långsiktiga målet, även om det kortsiktigt kan innebära utmaningar för organisationen.

 

Övertygelse

Som ledare är du en förebild för dina medarbetare. Tror inte ledaren på långsiktig hållbarhet är sannolikheten inte stor att någon i hens organisation gör det. Även om du som ledare kan ha betänkligheter om målen, måste man liera sig med dessa och representera dem gentemot organisationen. Bryter målen mot ledarens övertygelse bör hen kanske fundera på att ta en annan roll och/ eller annan arbetsplats.

 

Kreativitet

Förändringsarbete för hållbarhet kan kräva ett stort mått av kreativitet. Som ledare är det viktigt att skapa utrymme och förutsättningarna för medarbetarnas kreativitet. Bilda dialogfora, uppmuntra idéer och förslag från olika delar av organisationen. En kreativ miljö bidrar till ökad motivation och engagemang hos medarbetarna samt givetvis goda lösningar i den fortsatta utvecklingen

 

Optimism

Själva syftet med långsiktig hållbarhet är ju positivt i alla delar, Det är svårt att vara emot det målet. Som ledare är det viktigt att stödja processen med en optimistisk attityd. Utan att sopa eventuella problem under mattan, bör fokus ändå ligga på de stegvisa framgångarna och ständigt relatera till det långsiktiga hållbarhetsmålet. Framgångarna ska uppmärksammas och firas med medarbetarna, i syfte att understödja utvecklingen. Kulturen måste andas optimism och positivitet, vilket kommer att reflekteras i organisationens arbetsmiljö.

 

Ödmjukhet

Som ledare har hen givetvis en viktig roll i arbetet till hållbarhet. Om ledaren har passion och driv för omställningen/ utvecklingen kan det hända att hen tar på sig en alltför dominerande roll. Som mogen ledare är hen ödmjuk inför sin egna förmåga och kunskap. Ge medarbetarna utrymme för idéer och synpunkter. Kritisera inte om det inte konsekvensen av agerandet inverkar negativt på det långsiktiga målet. När ändå kritik måste ges, arbetar en bra ledare med konstruktiv feedback till medarbetarna.

Ödmjukhet är en styrka i ledarskapet. Kompetenta ledare tar utgångspunkt i vad som är bra för organisationen och samhället, inte för att själv uppnå status och eller eget erkännande.

 

Intresserad av att bli en hållbar ledare?

Kontakta oss så berättar vi hur Stratvise kan hjälpa dig att bli en ledare med hållbarhetsperspektiv! Vi  erbjuder utbildningar, coaching, mentorskap och workshopar, som utgår från vart du vill nå.

Lilian Klasson, VD, lilian.klasson@stratvise.com eller 070-825 00 12.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More