1. Kommunens struktur för styrning och ledning, ekonomi och verksamhetsplanering

Svensk förvaltningstradition, kommunallag och egna kommunens målstyrning

 

2. Omvärldsbevakning

Vad händer? Nya förtroendevalda, behov av utvecklad styrning och ledning för att möta utvecklingen som pågår:

a) Kraven på verksamheten ökar – resurserna är begränsade

b) Osäker rollfördelning mellan politik och förvaltning

c) Stor omsättning bland förtroendevalda och tjänstemän

d) Flera verksamhets- och politikerområden går från verkställare till beställare

e) Ökade behov av och krav på ickediskriminering och inkludering, ex #metoo

f) En mer utsatt politikerroll, se bl a SKL´s rapport ”Hot och våld mot förtroendevalda”.

g) Sociala medier

h) Prioritering av ärenden

i) Hot och våld

j) Politikerrollen mer individuell

 

3. Politiskt ledarskap

a) Hur planera och leda en process fram till beslut?

b) Förmåga att leda olika sorters möten

c) Arbetsmetoder, arbetssätt, beredning, delegering. Vem gör vad – Politiker/Profession?

d) Att leda i en komplex förankringsmiljö – hur ska en sådan beredningsprocess se ut för politiker/profession?

 

4. Vad innebär tjänstemannarollen?

De grundläggande värdegrundsprinciperna

a) Demokrati

b) Legalitet

c) Objektivitet

d) Saklighet och likabehandling

e) Fri åsiktsbildning

f) Respekt

g) Effektivitet och service.

Saker att tänka på som påverkar professionens roll idag

a) Stress

b) Utvecklingen på sociala medel

c) Stora pensionsavgångar av erfarna tjänstemän och i kommunerna behöver man säkra överföringen av kunskap till den yngre generationens profession

d) Ökad rörlighet på arbetsmarknaden

e) Korruption

Hur en kommuntjänsteman ska utföra sitt arbete:

  • Fullgöra sina åtaganden på ett ansvarsfullt sätt
  • Se till att kommunens resurser används på ett bra och effektivt sätt
  • Behandla medborgarna och deras ärenden rättvist, effektivt, utan dröjsmål, med lyhördhet och utifrån bästa förmåga
  • Sanningsenligt uppge fakta och relevanta problem samt omgående rätta till eventuella felaktigheter

Exempel på hur en kommuntjänsteman inte ska utföra sitt arbete:

  • Missbruka sin position, t.ex. genom att använda information man fått i yrkesutövningen för egna eller andras privata intressen
  • Ta emot gåvor, gästfrihet eller andra förmåner som kan misstänkas ges i syfte att påverka den personliga integriteten eller omdöme
  • Ignorera obekväma fakta eller relevanta överväganden vid rådgivning eller beslutsfattande
  • Låta sina personliga politiska åsikter avgöra vilka råd man ger eller hur man agerar.

Samspelet

5. Hur ska samspelet mellan politiker och profession gå till i er kommun

a) Hur definieras och utformas politikens respektive professionens roller?

b) Politiker: Styrelseledamot i ”bolaget kommunen” eller medborgarnas företrädare gentemot förvaltningen eller statens ombud på lokalplanet?

c) Ledande tjänsteman: konflikt mellan rollen som professionellt sakkunnig med integritet och rollen som lojal verkställare av politiska beslut?

d) Var och hur formas arenor för samspel mellan politik och profession?

e) Är det dags för viss omformulering av roller med anledning av fler externa utförare?

f) Hur får vi till ett väl fungerande samspel i den stora gråzonen mellan VAD och HUR?

g) Kommunikation och tillit.

Vem gör vad?

  • Politiker – Vision – Bestämmer vad som ska göras.
  • Profession – Praktikern – De som verkställer beslut.

Viktiga huvudfrågor i samspelet:

a) Roller (Vad och Hur)

b) Relationer (ska vara skillnad mellan politiker och profession. Respekt för rollerna).

c) Helhetssyn (Chefer ansvarar för helheten men har inte alltid befogenheter att styra helheten).

Sammanfattning

a) Arbetsmiljö – Rollbeskrivningar och arbetsbeskrivningar för politiker och profession

b) Spelregler för hur politiker och profession ska arbeta tillsammans och vilken kultur som ska råda i kommunen.

c) Vilka förväntningar har vi på varandra?

d) Har vi en gemensam målbild om hur kommunen ska ge service, utvecklas, uppnå satta mål, följas upp, samverka med andra kommuner, vem som ansvarar för vad, gemensamma möten, tillsättning av tjänster, arbete med företagare etc.

e) Ska nämndarbetet vara standardiserat?

f) Vilket ansvar och befogenheter har Kommundirektören (KD) om och vem ska Förvaltningschefen ta uppdrag av KD eller Nämndordförande?

g) Upprätta spelregler

 

6. Tips på framgångsrikt samspel mellan politik och profession

a) Kommunikation

b) Tydlig rollfördelning

c) Tydlig delegationsordning

d) Gemensam avstämning om vilken kultur som ska råda

e) Kontinuerliga avstämningar

f) Respekt för varandras roller

g) Gemensam bild av verksamhetens helhet: när, vad, hur och av vem ska aktiviteter genomföras.

h) Transparens

i) Laget före jaget

j) Vi är till för medborgarna

 

Tveka inte – kontakta Stratvise och boka för samspel och framgång i din kommun!

Ring Andris Zvejnieks på mobilnummer 070-6555547

Eller maila dina frågor och beställning till andris.zvejnieks@stratvise.com.